top of page

Algemene voorwaarden

 1. De bv LFN CLEAN aanvaardt de verantwoordelijkheid voor schade die zich voordoet tijdens de werken, die van rechtswege aan haar kan worden toegerekend, op voorwaarde dat de klant de bv LFN CLEAN binnen de drie dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk op de hoogte stelt. Na deze periode kan de verantwoordelijkheid van de bv LFN CLEAN niet meer in twijfel worden getrokken. Niettemin wijst ons bedrijf alle verantwoordelijkheid af voor de schade veroorzaakt door: de slechte staat van het gebouw, de apparatuur die niet door ons is geleverd, de slechte staat van de onderdelen of het werk dat moet worden uitgevoerd of de veroudering van de ondersteuning. Waar de te behandelen daken volledig hermetisch moeten zijn. De klant zal vooraf moeten weten of de onder dak volledig hermetisch is. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke infiltratie dan ook. Een forfaitair bedrag van 500 EU (exclusief BTW) zal worden toegepast als het team zich op de site moest verplaatsen en niet wist hoe te werken vanwege een gebrek aan water, elektriciteit of vanwege een infiltratie vanaf het dak die niet volledig hermetisch is, waardoor we het werk moeten stoppen.
   

 2. De arbeidsongevallenverzekering dekt het risico van een ongeval bij onze medewerkers.
   

 3. Alle voorwerpen of omvangrijke objecten die zich op de site van het werk bevindt, moeten worden gewist, in geval van niet-vrijgave wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van schade.
   

 4. De werkzaamheden worden zo goed mogelijk uitgevoerd volgens de instructies van de klant, zoals hiervoor vermeld in de schriftelijke of, in voorkomend geval, mondelinge overeenkomst. Wij kunnen de reiniging of behandeling van uw dak uitstellen in geval van slecht weer of technische problemen. We kunnen het project echter maar maximaal 30 dagen uitstellen.
   

 5. Het werk is contant betaalbaar en zonder korting in contanten of mobiele betaling. De bv LFN CLEAN behoudt zich het recht voor om incidenteel werk uit te voeren.
   

 6. Elke factuur onbetaald op de vervaldag is aan het tarief van 1% per maand, met een minimum van 25 EURO. Aan deze inrent wordt een forfaitaire boete toegevoegd gelijk aan 15% van het bedrag van de onbetaalde factuur, met een minimum van 124 EURO.
   

 7. Al onze repetitieve werkzaamheden (bijv. kroonlijstreiniging of jaarlijkse dakbehandeling), zelfs als ze worden uitgevoerd onder een niet-ondertekend contract, kunnen zonder kennisgeving worden verbroken.
   

 8. Het is de klant verboden om, direct of indirect, gebruik te maken van de diensten van de personen die hem door de bv LFN CLEAN zijn toegewezen. Dit verbod geldt tot 3 maanden na het einde van de werkzaamheden. Als de klant dit verbod overschrijdt, wordt hij als schadevergoeding geclaimd, zes maanden gemiddelde facturering, dit is voor repetitieve contracten.
   

 9. Bij gebreke van een gedetailleerd geschil dat binnen de acht dagen na hun datum per aangetekende brief wordt verzonden, worden facturen geacht door de klant te zijn aanvaard en kunnen ze niet langer worden betwist.
   

 10. Bij gebreke van betaling van een factuur op de vervaldag, is de bv LFN CLEAN bevoegd om haar diensten op te schorten of te beëindigen, zonder formaliteit of ingebrekestelling.
   

 11. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de stad met maatschappelijke zetel van de bv LFN CLEAN bevoegd, in het bijzonder de rechtbank van koophandel van de vrederechter.
   

 12. Deze verkoopvoorwaarden zijn strikt van toepassing ongeacht de aankoopvoorwaarden van de klant. Uitzonderingen op deze voorwaarden kunnen alleen worden gemaakt door bepalingen die schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen in het kader van een bepaalde overeenkomst of inkooporder.

bottom of page